سیستم مدیریت دانش آبانگان (AB-KMS)

پیشنهاد کتاب

         
 Strategies For Knowledge Management Success      Knowledge Management Tools and Techniques       Innovative Knowledge Management 


         

  
 KNOWLEDGE MANAGEMENT

An introduction to creating competitive

advantage from intellectual capital 

 

  Enterprise Information Portals and

Knowledge Management  

 

 

Knowledge Asset Management

Beyond the Process-centred and

Product-centred Approaches 


         

 Knowledge Management

in Construction

    KNOWLEDGE CENTRIC MANAGEMENT  
 

 Microsoft Knowledge

Management Strategies


برای تهیه نسخه های نفیس این کتاب ها و سایر کتاب های موردنظر در حوزه مدیریت دانش با ما تماس بگیرید.

تلفن: 88055794 داخلی 102 و 103