شرکت توسعه ارتباطات رایانه ای آبانگان .:: Abanegan ICT Co ::. > شبکه و ارتباطات > راهکارهای ارتباطی > سیستم ویدئو کنفرانس آبانگان > مفاهیم سیستم ویدئو کنفرانس آبانگان (AVC)